کاغذ دیواری به دلیل نداشتن بوی رنگ و نصب آسان میتواند جایگزین خوبی برای رنگ های معمولی باشد.بسیاری افراد به دلیل داشتن آلرژی به بوی رنگ ، کاغذ دیواری را به پوشش های دیگر ترجیح می دهند.